Objednávka predvádzacej jazdy

Vyskušajte si novú Triedu C

+421

Súhlasím so spracovaním údajov

   

Súhlasím so zasielaním reklamy

   

Ďakujeme

Formulár bol úspešne odoslaný!

Zasielanie reklamy

V zmysle § 3 ods.7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách udeľujem MCBA výslovný súhlas so zasielaním reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo akcií MCBA (ďalej len "reklama"), ako aj zasielanie reklamy spriaznených spoločností, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania faksimilných správ a správ elektronickej pošty (vrátane služby krátkych správ). Tento súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu udeľujem aj pre spriaznené spoločnosti MCBA. MCBA alebo jej spriaznená spoločnosť je oprávnená touto činnosťou poveriť aj inú spoločnosť (ďalej len "sprostredkovateľ"), pričom súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu platí aj pre sprostredkovateľa. Tento súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu novinky@motor-car.sk alebo formou listu doručeného MCBA na adresu jeho sídla. Odvolanie súhlasu so zasielaním reklamy podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely podľa bodu 1.

Späť na formulár

Spracovanie údajov

Klient týmto dáva dobrovoľne spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161 (ďalej len "MCBA") ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie a používanie osobných údajov v rozsahu podľa tohto formulára na účely priameho alebo nepriameho marketingu, ako aj vykonávania prieskumu spokojnosti na dobu neurčitú. Klient týmto dáva svoj súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu aj pre všetky spoločnosti patriace do skupiny majetkovo alebo personálne prepojených s MCBA alebo spriaznených s MCBA (ďalej len "spriaznené spoločnosti"). Na tieto účely sú MCBA a aj spriaznené spoločnosti oprávnené poskytnúť osobné údaje tretím osobám, ak ich poveria marketingovou činnosťou vo svoj prospech alebo vykonávaním prieskumu spokojnosti zákazníkov. Klient je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu novinky@motor-car.sk alebo formou listu doručeného MCBA na adresu sídla spoločnosti. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním reklamy podľa bodu 2. Klient vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré poskytol MCBA a jej spriazneným spoločnostiam, sú úplné a správne a zaväzuje sa, že bezodkladne nahlási každú zmenu. Klient vyhlasuje, že ako dotknutá osoba si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Späť na formulár